Terug

Algemene voorwaarden

DE VOORWAARDEN VAN GAME-OUTLET NL

Algemene voorwaarden Versie 01-07-2021

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Game-Outlet NL en op alle met Game-Outlet NL aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Game-Outlet NL ingestemd is.

1.5 De internetsite van Game-Outlet NL richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Game-Outlet NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Game-Outlet NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Game-Outlet NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd  per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

2.6 Koper en Game-Outlet NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Game-Outlet NL zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Game-Outlet NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Game-Outlet NL in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling per Bank / Giro, iDeal, Mastercard, Visa, PayPal of Bancontact / MisterCash.

Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken aan

ING BANKREKENING T.N.V. Computer-bestel.nl B.V.

ING:
BIC :
NL75INGB0006592924
INGBNL2A

Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Game-Outlet NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Game-Outlet NL

4.2 In het geval door Game-Outlet NL een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Game-Outlet NL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Game-Outlet NL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Game-Outlet NL ernaar om bestellingen binnen 3  werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Game-Outlet NL  kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

 • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 • van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
 • van kranten en tijdschriften.
 • door akkoord te gaan met de aankoop van een downloadcode ziet u automatisch af van uw herroepingsrecht op dit product.  

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Game-Outlet NL zorg voor terugbetaling binnen 14 kalenderdagen.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Inruilvoorwaarden

8.1 Doel

De ‘inruil-actie‘- is een actie waarbij de klant een 2dehands game of 2dehands hardware aan GAME-OUTLET aanbiedt. De klant krijgt bij de verkoop van een 2dehands game of 2dehands hardware een KORTING op een andere game of console waarbij aangegeven is dat deze actie geldt. De ‘Inruil-actie’ is alleen te gebruiken door particuliere verkopers en kopers.

8.2 Wie kan de ‘Inruil-actie’ gebruiken?

De actie is alleen te gebruiken door personen vanaf 18 jaar. Bij iedere transactie waarbij de klant games of hardware verkoopt aan GAME-OUTLET dient de klant zich te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of een kopie van een poststuk met het huidige woonadres. Elke persoon kan een aantal, door GAME-OUTLET uitgekozen games, aanbieden voor een KORTING op een andere, door GAME-OUTLET uitgekozen game.

8.3 Aankoopvoorwaarden

 • De aangeboden games of hardware moeten compleet zijn en zich in goede staat bevinden(inclusief handleiding en originele verpakking).
 • Nadat de verkoop afgesloten is kan de verkoper/klant zich niet meer bedenken.
 • Bundelgames of promotionele uitgaven kunnen niet ingeleverd worden.
 • Game-Outlet behoudt steeds het recht om aangeboden goederen te weigeren. 

8.4 Herkomst van goederen/misbruik/heling

GAME-OUTLET kan onmogelijk de herkomst van de goederen controleren en zal dus nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het feit dat zij een eventueel onrechtmatig verkregen goed heeft aangekocht.

Wanneer GAME-OUTLET echter toch zou worden aangesproken door een derde, is de aanbieder van de goederen eveneens aansprakelijk t.o.v. GAME-OUTLET en zal hij/zij een forfaitaire vergoeding dienen te betalen van € 5.000 en zal hij/zij GAME-OUTLET verder volledig dienen te vrijwaren.

GAME-OUTLET behoudt zich bovendien het recht voor om de eventuele extra geleden schade eveneens te verantwoorden op de aanbieder van de koopwaar.

GAME-OULET zal bovendien steeds alles in het werk stellen om verdachte transacties op te sporen en te melden aan de bevoegde instanties.

9. Garantie en aansprakelijkheid 

9.1 Game-Outlet NL  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

9.3 Game-Outlet NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Game-Outlet NL. Game-Outlet NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

9.5 Indien Game-Outlet NL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Game-Outlet NL of de fabrikant zijn verricht;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9.7 De Koper is gehouden Game-Outlet NL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Game-Outlet NL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Game-Outlet NL te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Game-Outlet NL zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

10. Overmacht 

10.1 In geval van overmacht is Game-Outlet NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Game-Outlet NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Persoonsgegevens

12.1 Game-Outlet NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Game-Outlet NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Links

14.1 De site van Game-Outlet NL kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Game-Outlet NL geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

15. Uw rechten

15.1 U kunt altijd aan Game-Outlet NL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Game-Outlet NL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Game-Outlet NL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Game-Outlet NL hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Game-Outlet NL 9.0 / 10 - 2301 Reviews @ Feedback Company